Name
RussianMari (meadow)
И́мя SayЛӱм
Как ва́ша фами́лия, и́мя и о́тчество? SayКузе́ тенда́н фамилийда́, лӱмда́ да ачалӱмда́?
Меня́ зову́т Ива́н Васи́льевич SayМы́йым Ива́н Васи́льевич ма́ныт
Я – Семё́н Петро́вич SayМый Семё́н Петро́вич ула́м
До́ма меня́ зову́т Ма́шей (Ко́лей) SayМы́йым мӧ́ҥгыштӧ Ма́ша (Ко́ля) ма́ныт
Извини́те, вы Пётр Па́влович? SayВуе́ш ида́ нал, те Пётр Па́влович улыда?
Да, э́то я SayДа, ти́де мый ула́м
Нет, вы меня́ с ке́м-то перепу́тали SayУ́ке, те мы́йым ала-кӧ де́не лугеда́
Това́рищ Ивано́в сейча́с придё́т SayИвано́в йолта́ш вашке́ толе́ш


Available languages
eng
rus
mhr
kom
udm
hun
krl
mdf
myv
fin
vep
koi
klu

Total language: 13
Total topics: 50