Summer
RussianMari (meadow)
Ле́то SayКеҥе́ж
Кака́я у вас пого́да ле́том? SayКеҥе́жым тенда́н де́не мога́й иге́че лие́ш?
На́ше ле́то обы́чно жа́ркое SayКеҥе́ж мемна́н де́не утларакше шо́кшо лие́ш
Не́сколько лет тому́ наза́д ле́то бы́ло дождли́вое и прохла́дное SayИкмыня́р ий ончыч кеҥе́ж йӱра́н да юа́лге ли́йын
Случа́ется и за́суха SayКу́кшо игеча́т лиеда́
В после́дние го́ды оса́дков выпада́ло в ме́ру (мно́го, ма́ло) SayПыта́ртыш ийла́ште йӱр си́тышын (шу́ко, шага́л) ли́йын
Сего́дня о́чень ду́шно SayТа́че лӱп-лӱп шо́кшо
Мо́жет нача́ться гроза́ (Мо́жет нача́ться до́ждь) SayКӱдырча́н йӱр то́лын керте́ш
Уже́ сверка́ет мо́лния, и греми́т гром SayУже́ волге́нче волгалте́ш, да кӱ́дырчӧ кӱдырта́
Вы бои́тесь грозы́? SayТе кӱдырча́н йӱр деч лӱдыда́ мо?
Нет. Смотри́те, ра́дуга SayУ́ке. О́нчыза, шонанпы́л
Ле́том дере́вья зелё́ные SayКеҥе́жым пуше́ҥге-влак ужа́рге у́лыт
Растё́т высо́кая трава́ SayКӱ́кшӧ шу́до кушке́ш
Всё живо́е ожива́ет SayЧыла́ чона́н ылыже́ш
В середи́не ле́та наступа́ет сеноко́сная пора́ SayКеҥе́ж рӱ́дыштӧ шу́до со́лымо жап то́лын шуэ́ш
Весь наро́д выхо́дит на луга́ SayУ́ло ка́лык о́лыкышко лекте́ш
Ле́том иногда́ выпада́ет и град SayКеҥе́жым южгуна́м шолема́т йоге́н кая́
Вчера́ ве́чером был тума́н SayТеҥге́че касте́не тӱтыра́ ли́йын
Ле́том тума́н быва́ет ча́сто SayКеҥе́жым тӱтыра́ чӱ́чкыдын лие́ш


Available languages
eng
rus
mhr
kom
udm
hun
krl
mdf
myv
fin
vep
koi
klu

Total language: 13
Total topics: 50