Autumn
RussianMari (meadow)
О́сень SayШы́же
О́сенью SayШы́жым
На́ша о́сень до́лгая и дождли́вая SayМемна́н де́не шы́же кужу́н шуйна́ да йӱра́н
Не́бо в сплошны́х облака́х SayКава́м пӱтыне́к пыл петыре́н
Идё́т грибно́й дождь SayПо́ҥго йӱр йӱре́ш
Дождь мо́жет затяну́ться SayЙӱр кужу́нлан шуйне́н керте́ш
Осе́нние но́чи тё́мные SayШы́же йӱд пычке́мыш
Везде́ мно́го гря́зи SayЧы́ла вере́ лавыра́н
Мно́гие пти́цы улете́ли SayШу́ко ка́йык чоҥеште́н кае́н
Улета́ть на юг SayКечывалве́лыш чоҥеште́н кая́ш
Дере́вья пожелте́ли SayПуше́ҥге-влак оралге́ныт
Земля́ покрыва́ется жё́лтыми ли́стьями SayМла́нде на́рынче лышта́ш де́не леведалте́ш
Ча́сто льёт дождь SayЧӱ́чкыдын йӱр йӱре́ш
Речну́ю гладь ско́вывает лёд SayЭҥе́р ий де́не петырналте́ш
О́сень – грибна́я пора́ SayШы́же – по́ҥгым по́гымо жап
Кто не лю́бит золоту́ю о́сень?! SayКӧ шӧ́ртньӧ шы́жым ок йӧра́те?!


Available languages
eng
rus
mhr
kom
udm
hun
krl
mdf
myv
fin
vep
koi
klu

Total language: 13
Total topics: 50