Cinema. Theatre. Concert
RussianMari (meadow)
Кино́. Теа́тр. Конце́рт SayКино́. Теа́тр. Конце́рт
Чем вы занима́етесь в свобо́дное вре́мя? SayЯра́ жа́пыште те мом ыштеда́?
Что вы бу́дете де́лать в воскресе́нье? SayРушарня́н те мом ышта́ш тӱҥалыда́?
Пойду́ в кино́ (теа́тр) SayКино́ш (теа́трыш) кае́м
На́до сходи́ть на пляж SayПля́жыш мие́н тола́ш кӱле́ш
Пойду́ на охо́ту (рыба́лку) SayСона́рыш (кол куча́ш) кае́м
Пойду́ ката́ться на лы́жах (конька́х), игра́ть в хокке́й (волейбо́л, футбо́л) SayЕ́че (коньки́) де́не мунчалта́ш кае́м, хокке́й (волейбо́л, футбо́л) де́не мода́ш кае́м
Бу́ду чита́ть кни́гу (газе́ты, журна́лы) SayКнига́м (газе́тым, журна́лым) луда́ш тӱҥала́м
Мо́жно ли пойти́ вме́сте с ва́ми? SayТенда́н де́не пырля́ кая́ш лие́ш мо?
Каки́е фи́льмы вам бо́льше нра́вятся? SayМога́й фильм-влак тыланда́ утлара́к келша́т?
Я люблю́ смотре́ть истори́ческие (музыка́льные, приключе́нческие, документа́льные) фи́льмы SayМый исто́рий (приключе́ний) нерге́н, сема́н да докуме́нт негызе́ш чо́ҥымо фильм-вла́кым онча́ш йӧрате́м
Сего́дня кака́я карти́на (спекта́кль) идё́т? SayТа́че мога́й киносӱре́т (спекта́кль) лие́ш?
Когда́ нача́ло сеа́нса? SayСеа́нс куна́м тӱҥале́ш?
Кто режиссё́р э́того фи́льма? SayКӧ ти́де фи́льмын режиссё́ржо?
Мо́жно ли купи́ть биле́т? SayБиле́тым нала́ш лие́ш мо?
Мо́жно заказа́ть биле́ты зара́нее? SayБиле́тым ончылго́чак заказалла́ш лие́ш мо?
Купи́л два (четы́ре) биле́та SayКок (ныл) биле́тым налына́м
Ско́лько сто́ит биле́т? SayИк биле́тше мош шога́?
Я приглаша́ю вас в кино́ (на конце́рт, на спекта́кль) SayМый тенда́м кино́шко (конце́ртышке, спекта́кльышке) ӱжа́м
Как вы прово́дите свобо́дное вре́мя? SayЯра́ жапда́м те кузе́ эртареда́?
Хоте́л бы отдохну́ть до́ма SayМӧ́ҥгыштӧ каналтыне́м ы́ле
Люблю́ ходи́ть пешко́м SayЙо́лын кошта́ш йӧрате́м
Име́ется ли здесь кинотеа́тр (клуб, библиоте́ка)? SayТы́ште кинотеа́тр (клуб, библиоте́к) у́ло мо?
Как пройти́ в кинотеа́тр (клуб, библиоте́ку)? SayКинотеа́трыш (клу́быш, библиоте́кыш) кузе́ кая́ш?
Ско́лько кинотеа́тров име́ется в ва́шем го́роде? SayТенда́н ола́ште мыня́р кинотеа́тр у́ло?
В Йошка́р-Оле́ име́ется пять кинотеа́тров SayЙошка́р-Ола́ште вич кинотеа́тр у́ло
Что идёт сего́дня в теа́тре? SayТа́че теа́трыште мо кая́?
В теа́тре идёт спекта́кль по пье́се Серге́я Никола́ева Салика́ SayТеа́трыште Серге́й Никола́евын Салика́ пье́сыж поче́ш спекта́кль кая.
Идёт конце́рт SayКонце́ртым ончыкта́т
Вы ча́сто быва́ете на конце́ртах (спекта́клях)? SayТе конце́ртыш (теа́трыш) чӱ́чкыдын коштыда́ мо?
Кто а́втор э́той пье́сы? [mdf: Кто написа́л э́ту пье́су] SayКо ти́де пье́сын а́вторжо?
Когда́ начина́ется спекта́кль? SayСпекта́кль куна́м тӱҥале́ш?
Спекта́кль вам понра́вился? SayСпекта́кль тыланда́ ке́лшыш?


Available languages
eng
rus
mhr
kom
udm
hun
krl
mdf
myv
fin
vep
koi
klu

Total language: 13
Total topics: 50